close
تبلیغات در اینترنت
 دولت از تنزل ماهیت دانشکده خبر بی اطلاع است
loading...

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

دانشکده خبر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاددانشکده خبر تنها دانشکده در کشور است که مجوز برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت را دانشکده خبر تهران هم اکنون در رشته‌های خبرنگاری، عکاسی خبری، مترجمی آثار‌  دانشکده خبرنخستین گروه دانشجویان این دانشکده، دو سال بعد (۱۳۷۶) با مدرک کاردانیِ…

دولت از تنزل ماهیت دانشکده خبر بی اطلاع است

admin بازدید : 0 شنبه 22 ارديبهشت 1397 نظرات ()
دانشکده خبر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانشکده خبر تنها دانشکده در کشور است که مجوز برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت را دانشکده خبر تهران هم اکنون در رشته‌های خبرنگاری، عکاسی خبری، مترجمی آثار‌ 

دانشکده خبر

نخستین گروه دانشجویان این دانشکده، دو سال بعد (۱۳۷۶) با مدرک کاردانیِ دکتر داود زارعیان، متاهل و صاحب دو فرزند است که دارای سوابق علمی و اجرایی است که به شرح 

تیغ تیز سانسور بر دیوان داوری ایران و امریکا - رمز عبور

این در حالی است که بعد از آزادی گروگان‌ها در امریکا، 900 مؤسسه حقوقی در رابطه با سرانجام با میانجیگری دولت الجزایر، زمینه مذاکره و توافق طرفین برای حل طرفین صادر می‌شود یا به صورت ترافعی که در ماهیت دعوا صدور حکم می‌نماید. به ایران اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل کرده است، . سایت همراهان  

نیکوخواه یا رشیدی مطلق

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻴﻜﻮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۳۲۶ﺵ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺩﺭ «ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ. ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺻﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ. ۳ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﭘﻬﻠﻮﻱ (ﺍﺯ ۲۴ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ. ۱۳۳۲ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻱ . ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮﻩﮔﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ.

ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)

ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ . دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ. اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ. ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎي. دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫـﺎي. دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻀﺎي و. ﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ رﮐﻦ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳـﺖ . اﺧﺒﺎر و ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺒﺮي ﺷـﻬﺮداري ﻣﺮﺗﺒـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪﻫﺎي زﯾـﺮﺑﻂ در ﭘﺮﺗـﺎل ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺑﺨﺶ. ﻣﺤﺘﻮا ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد . 1. ﻓﺎرغ. اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

Untitled - علوم اجتماعی - دانشگاه فردوسی مشهد

دهند به این رابطه یك راهبرد جه ت برخ ورد ب ا. نارسایی. های ارتبا زناشویی. است. ، برای همسری که مورد بی. وفایی. و خیانت قرار گرفته است. ،. ی ك. پیامد ناگوار محسوب می.

Untitled - اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

11 مارس 2017 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ . Super Decision. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﯿﻦ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻪ. داري .. ادارات دوﻟﺘـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در روﺳـﺘﺎﻫﺎ، ﺗﻌـﺪاد و درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﺑﺎﺳـﻮاد در ﻫﺎي ﺑﻲ. ﺷﻤﺎري ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻛو. ﺸﺎورزان ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ. رﻳﺴﻚ. ﻣﻮاﺟﻪ. ﻣﻲ ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﯿـﺰان آب ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ در اﻃﻼﻋـﺎت.

نقدی بر نحوۀ اجرای خصوصی سازی در آموزش عالی ایران - مقصود فراستخواه

فناوری اطلاعات وارتباطات، منشأ ومبنای قدرت هایی تازه در جامعه بشری شد(تافلر، نویسنده در تاریخ دانشکده فنی دانشگاه تهران کار تحلیل محتوا وتحلیل رِوایی انجام داده است و آدام شاف، بحث کرده است که چگونه انقلاب میکروالکترونیکی ، به انقلاب .. برحسب ماهیت حکومتها این مدل گاهی به بدترین شکل عریان دخالت دولت و تصدی 

در میزگرد «16 آذر و دغدغه‌های جنبش دانشجویی» خبرگزاری فارس مطرح شد ...

4 دسامبر 2017 خبرگزاری فارس: دولت مراسم روز دانشجو را مهندسی کرد/ سیاست‌گذاری‌های غلط مسئولان جریان دانشجویی 16 آذر را کم‌رنگ کنند ولی ماهیت و شأن نزول 16 آذر مشخص است. از حد دانشجو باعث شد جایگاه دانشگاه و دانشجو تنزل پیدا کند و همین مسئله .. عین رخوت و بی تفاوتی، در حال حاضر یکی از جریانات موثر در کشور است.

توضیحات دانشگاه علمی کاربردی درباره افزایش شهریه سال تحصیلی ...

29 سپتامبر 2013 معاون اداری مالی دانشگاه جامع علمی کاربردی با ارائه توضیحاتی در خصوص علت افزایش شهریه های سال جاری این دانشگاه، گفت: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی این عناوین اخبار تغییر ماهیت رشته ها و حرکت دانشگاه به سمت مهارتی شدن، اکثر رشته ها 64 ساعت معادل 1 واحد درسی محسوب که شهریه آن معادل 50 هزار تومان است.

شاه کلید حل مسائل اقتصادی و اجتماعی - دنیای اقتصاد

10 ژانويه 2018 بزرگنمایی متن خبر دکتر یونس نوربخش/ دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی حال که دولت به‌دنبال سیاست‌های بازار آزاد و رهایی از اقتصاد دولتی است، بیش . بوده‌اند اما به‌دلیل ماهیت غیرانتقادی آنها، حتی گفتمان اپوزیسیونی‌شان . و در نتیجه بی‌اعتمادی به آن و تنزل جایگاه اجتماعی این رشته شده است.

ترویج فناوری نانو - ستاد نانو

آرشيو ماهنامه فناوري نانو در سایت www. nano. ir. موجود است. عماد احمدوند سردبير: شرکت توسعه حركت دانشگاه آزاد نراق برای توسعه فناوری نانو. اولين همایش ملی دانش 

در ادبیات تطبیقي ي شعر سعدی و ناب سی و مقایسۀ ربر ... - DergiPark

بر اين اساس، زندگاني سعدي در ناامني و آشوب مداوم سپري شده است.(همان: 52. ) دهد و بی. ابد. قرار و اندازه در صدر شرایطی است که فرد را به خوشبختی می. رساند. . مقرری دولت و عمارتی که به او تخصیص یافته بود، زندگی آسوده ای را گذراند. نابی در بهار . آن تهي مغز را چه علم و خبر .. ماهیت تمامی اتفاقات از ازل تا ابد را با علم ازلی خود می.

دانلود این فایل پی دی اف - مجلات علمی پژوهشی

از مهمترین این چالش ها می توان به بی توجهی به نقش واژگان کلیدی: جامعه شناسی ، علوم اجتماعی، پژوهش، دانشگاه، ایران. علوم مختلف، با توجه به ماهیت موضوعی شان، نتایج و کارکردهایی را برای زندگی انسانی دارند خصوصی بیش از شاغلان فارغ التحصیل در بخش دولتی است (افشاری، ۱۳۷۷). .. ۵ درصد رسیده است (سایت آمار و اطلاعات.

«کنسرت»، «اردوی مختلط»، «تجمع و تحصن» و دیگر هیچ!

31 مارس 2016 شنیدن اخبار برگزاری اردوهای مختلط و کنسرت در دانشگاه‌ها انقدر زیاد ماجرای اردوهای مختلط با این تفاسیر روی زمین هوا معلق است و بی خیالی وزیر علوم از همه چیز جالبتر ! سوت و دست می‌زنند طبیعی است چنین دولتی برای جوان‌های مومن و انقلابی وی تاکید می‌کرد: به دلیل ماهیت خاص دانشگاه الزهرا و اختصاصی بودن آن 

Untitled - IranWire

روزنامه تلفنی اطلاع داد که ماموریت هیات امام خمینی بیش از ۲۰ گروه اعضای دو بست تن از مجروحان. المسلمین آیت که مردم با آنها در پشت بستگراماست به حرکت در دانشگاه. جنو ب . و ۱۳ نخهای بیمارستان | تلویزیون دولتی در اخبار استقلال ایران است و در .. دو تي اظهر بي الافی کرد و از ناحیه سینه مورد اصابت جمعیت از نقاط مختلف تهران.

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدي : در اﯾﺮان آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎ - فصلنامه راهبرد

12 مه 2012 س ﻫﻤـﻪ دوﻟـﺖ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از داﻧﺸﮑﺪه. ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. Email: mh. ramazanighavam@yahoo.com اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧﯽ ﺟﻬــﺖ ﺗﻬﯿــﻪ. راﻫﺒــﺮدي ﺑــﺮاي. ﺣﻔﺎﻇﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﺷـﺪ. . ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤـﻮده ﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾـﻒ . اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﻣﺰﺑـﻮر، ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑـﻮدن. ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. اﺳﺖ. ﺑـﯽ. ﺗﺮدﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از .. ﺳـﺎﯾﺖ آﯾﻨـﺪه ﻧﯿــﻮز.

فلسفه در دادگاه ایدئولوژی. 1390 - رضا داوری اردکانی

10 ژوئن 2015 6- آیا در بسیاری موارد احکام ماهیت با احکام وجود خلط نمی شود؟ .. حقوق بشر با خبر نبوده و بعضی که باخبر بوده اند، چندان به آن اعتقادی نداشته اند. . در این بازی همه عوامل کمک کرد تا فلسفه و تفکر به سطح حرف های عادی و هر روزی تنزل یابد. اینکه دانشگاه به یک شخص بی اطلاع از فلسفه مأموریت داده است که در باب 

ساختواژه: اصطلاح‌شناسي و مهندسي دانش

ﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﺎﭘﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ک م ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫـﻢ. ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ. ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ دو واژة ﻫﻢ. ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ. ﺟﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ. ﻛـﺎر روﻧـﺪ، در ﻣﻌﻨـﺎي ﺳﻨﺘﻲ، واژة ﻣﺸﺘﻖ، اﺳﻢ ﻳﺎ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺮوك و ﻧﺎﻣﺘﺪاول و ﻧﺎزا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ دوﺑـﺎره زاﻳـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ و. ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. « داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺧﺒـﺮ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ.

جاسوسی و خیانت به کشور - تحقیقات حقوقی آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی ...

چکیده اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادی است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات این خیانت می‌تواند از طریق بی وفایی یا تلاش به ایراد صدمه به شخص حاکم (و به طور به ماهیت جرم بر می‌گردد و آن طرح بحث سیاسی یا عمومی‌ بودن جرم خیانت به وطن است.

میدان ونک - سازمان بنادر و دریانوردی

چنانچه بي نوشدگي باشد، هيچ فرصتي را براي رهيافت هاي تازه و دولت مجاز. است. : -2. از ايجاد پارک. های پشتیبانی. ) لجستیک. (. ، احدات پايانه. ها، شهرک .. مفهوم بندر خشک براساس تعريف دانشگاه گوتنبر عبارت تنزل. روح. هی. تالش. و. فعال. تی. درآنان. یم. شود. و. سبب. بروز. رفتارهايی Management Research News, Vol.

اصل مقاله (417 K)

ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﯿـﺰي ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺧﻮاﺳـﺖ و اراده. ي او .. ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت، اﺧﺒﺎر، واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎت، اﺳـﺘﺮاﺗﮋي .. ﻫﺎ ﺑﯽ. اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن روزﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ، ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ و. دوره ﮔﺮ و ﺗﻨﺰل داده ﻣﯽ .. ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﮔﺬاري دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻬﻮدﯾﺎن.

مجموعه مقالات كودتاي بيست وهشت مرداد - پهلوی ها | موسسه مطالعات و ...

لازم است که قبل از بررسی کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت مصدق ابتدا پیرامون شخصیت وی .. مردم بی خبر جنوب تهران، برای ایجاد تظاهرات به طرفداری از شاه گردیده است. ای سخن می گوید که انگار نقشه قبلی کودتا توسط اربابان خود بی اطلاع است. . دوم تنزل می یابد.82 کودتای 28 مرداد، که با سرپرستی و دخالت قدرتهای بزرگی مثل 

نیوزهاب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رسانه‌ها

21 نوامبر 2015 اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. آغاز به کار کانون های رضوی در اخباردانشگاههاومراکزآموزش عالی دولتی. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مصمم 

مراقب نفوذ از طریق سفارت دولت خبیث انگلیس باشیم - اخبار تسنیم ...

28 آگوست 2015 بازگشایی سفار ت انگلیس در تهران و تحرکات شبکه بی بی سی طی ماههای وزیر سابق اطلاعات گفته است: سفارت انگلیس به 200 فرد مأموریت داده بود که فقط باره می نویسد: دولت ایران در اقدامی که نشانگر ماهیت محتاطانه تاریخ طولانی و .. با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ - صفحه اصلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ﺳﺎﯾﺖ. و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد . •. ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ داوري، اﺻﻼﺣ. ﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ . ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ دو اﻧﻘـﻼب ﻣﺮدﻣـﯽ و ﮔـﺴﺘﺮده ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻫـﺮ دو . ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻫﯿـﺖ . ﻧﺨﺒﮕﺎن آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﯾﻦ اﻫﺪاف ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن آن ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﺖ رود ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ازﻏﻨﺪي از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوﻟـﺖ دﺳـﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﻢ و درﻫﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣـﯽ .

هویت و رسالت دانشجو - خبرآنلاین

7 دسامبر 2013 برخی حوادث و افراد آثاری خاص و ماندگار بل بی بدیل در تاریخ یک فناوری اطلاعات بالاخره دانشگاه ها یا حوزه ها جاهایی هستند که خیلی چیزها را زودتر از دیگران خبر می رسالت دانشجو این است که همچنان پیشگام انقلاب باشد و پیشاهنگ و در 14 آذر 32 تصمیم دو دولت را مبنی بر «مبادله بدون تأخیر سفیر» اعلام داشت .

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 294
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 74
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 74
 • بازدید ماه : 239
 • بازدید سال : 1,237
 • بازدید کلی : 1,883